dr inż. Jan Świerczek
Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska
"Mikrostruktura, właściwości magnetyczne i zmiana entropii magnetycznej w stanie amorficznym i we wczesnych stadiach nanokrystalizacji stopów typu NANOPERM"

27. 01. 2016

 

Zapraszamy serdecznie na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się 27 stycznia (środa) 2016 o godz. 9:00 w sali 224 (pawilon C 1) Katedry Fizyki Ciała Stałego, Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH.


Przedstawienie wyników badań mikrostruktury, ujawnionej za pomocą transmisyjnej mikroskopii elektronowej i spektroskopii Mössbauera, właściwości magnetycznych tj. namagnesowanie w funkcji temperatury i indukcji pola magnesującego, temperatura Curie i zmiana entropii magnetycznej w stanie po zestaleniu i we wczesnych stadiach krystalizacji stopów Fe90Zr7B3 i Fe76Mo10Cu1B13. Występujące w stanie po zestaleniu w badanych materiałach obszary uporządkowane pośredniego zasięgu stają się zarodkami fazy krystalicznej. Obszary uporządkowane pośredniego zasięgu i ziarna fazy krystalicznej α-Fe we wczesnych stadiach nanokrystalizacji w temperaturach wyższych od punktu Curie osnowy amorficznej zachowują się jak zespół jednodomenowych, nieoddziałujących wzajemnie cząstek superparamagnetycznych. Zmiana entropii magnetycznej zależy od składu fazowego materiału i w stanie po zestaleniu osiąga maksimum w pobliżu temperatury Curie fazy amorficznej. Największe zmiany entropii obserwuje się po obróbkach cieplnych w obrębie stanu amorficznego.

dr hab. Krzysztof Warda
Katedra Fizyki Ciała Stałego Uniwersytet Łódzki
"Wybrane własności magnetyczne i transportowe w metalach i układach metali o zredukowanym wymiarze"

20. 01. 2016

 

Zapraszamy serdecznie na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się 20 stycznia (środa) 2016 o godz. 9:00 w sali 224 (pawilon C 1) Katedry Fizyki Ciała Stałego, Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH.


Tematem referatu jest przedstawienie i opis podstawowych własności metali z wykorzystaniem magnetycznego równania stanu. Omówione zostaną zjawiska transportu elektronowego w szczególności zjawisko gigantycznego magnetooporu w układach cienkich warstw i wielowarstw metali.

prof. dr hab. Elżbieta Zipper
Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego
"Transport w nanoukładzie złożonym z kropki i pierścienia kwantowego"


13. 01. 2016

 

Zapraszamy serdecznie na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się 13 stycznia (środa) 2016 o godz. 9:00 w sali 224 (pawilon C 1) Katedry Fizyki Ciała Stałego, Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH.


W rozwoju nanotechnologii istotne znaczenie ma zmniejszenie rozmiarów urządzeń elektronicznych przy jednoczesnym zwiększeniu ich sterowności. Rozważamy nanostrukturę półprzewodnikową w postaci kropki kwantowej oddzielonej barierą potencjału od koncentrycznego pierścienia. Pokazujemy, że własności takiego układu mogą być istotnie modyfikowane przez zmianę potencjału tworzącego układ. Istotą tych modyfikacji jest zmiana rozkładu funkcji falowych przy pomocy napięcia na bramkach. Pokażemy, że można tak ustawić parametry układu, by wykazywał on m.in. własności:

  • tranzystora jednoelektronowego
  • prostownika prądu

Przedstawione zostaną też efekty spinowe, a w szczególności zjawisko negatywnego różniczkowego oporu w układzie ze spinowo spolaryzowanym prądem.