prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu
"Stany Diraca w semimetalu topologicznym ZrSiS"25. 04. 2018

 

Zapraszamy na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego które odbędzie się w dniu 25.04.2018 o godz. 9:00 w sali A-1-13 w budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. Prof. S. Łojasiewicza 11.


Związek ZrSiS jest uważany za modelowy przykład semimetalu typologicznego typu nodal-line, w którym w którym stożki Diraca układają się wzdłuż zamkniętej trajektorii w przestrzeni odwrotnej. W swoim wykładzie zaprezentuję zrealizowane przez nasz zespół w INTiBS PAN badania oscylacji kwantowych (efekty Shubnikova-de Haasa i de Haasa-van Alphena, oscylacje w sile termoelektrycznej i efekcie Halla), jak też omówię wyniki pomiarów kątowo-rozdzielczej spektroskopii fotoemisyjnej ARPES, uzyskane przy współpracy z partnerami zagranicznymi. Pokażę, iż w ZrSiS stany Diraca obecne są tak w objętości, jak i na powierzchni kryształu, przy czym stany te chronione są topologicznie ze względu na niesymorficzny typ struktury krystalicznej.

mgr Marcin Rosmus
Instytut Fizyki UJ
"Wpływ domieszkowania Co i Ni na strukturę elektronową FeTe0.65Se0.35"


18. 04. 2018

 

Zapraszamy na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego które odbędzie się w dniu 11.04.2018 o godz. 9:00 w sali A-1-13 w budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. Prof. S. Łojasiewicza 11.


Pomimo upływu ponad 10 lat od odkrycia niekonwencjonalnego nadprzewodnictwa w związkach żelazowych, wyjaśnienie występowania tego zjawiska pozostaje jednym z najistotniejszych zadań fizyki ciała stałego. Domieszkowanie tych materiałów za pomocą metali przejściowych może prowadzić, w zależności od układu, do indukowania bądź tłumienia nadprzewodnictwa. Badanie uzyskiwanych w ten sposób diagramów fazowych jest jedną z istotniejszych metod wykorzystywanych w próbach zrozumienia tych związków.
W czasie seminarium przedstawione zostaną wyniki badań struktury elektronowej przeprowadzonych za pomocą kątowo-rozdzielczej spektroskopii fotoemisyjnej (ARPES) na czystym związku FeTe0.65Se0.35 oraz domieszkowanym kobaltem i niklem. Domieszkowanie tego układu powoduje m. in. zanik nadprzewodnictwa, zmiany struktury pasmowej odpowiadające sztywnemu przesunięciu pasm oraz zanikanie części dziurowej powierzchni Fermiego, co jest realizacją przejścia Lifszyca. Wyniki doświadczalne zostaną porównane z obliczeniami DFT.

prof. dr hab. Jacek Kołodziej
Instytut Fizyki UJ
"Kątowo-rozdzielcza spektroskopia fotoelektronów ze wzbudzeniem promieniowaniem synchrotronowym"11. 04. 2018

 

Zapraszamy na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego które odbędzie się w dniu 11.04.2018 o godz. 9:00 w sali A-1-13 w budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. Prof. S. Łojasiewicza 11.


Przedyskutowane zostaną zalety promieniowania synchrotronowego jako źródła wzbudzenia dla kątowo-rozdzielczej spektroskopii fotoelektronów. Zostanie także zaprezentowana linia pomiarowa UARPES w SOLARIS wraz z przykładami badań wykonanych na tej linii.