prof. dr hab. Andrzej Ślebarski
Uniwersytet Śląski w Katowicach
"Intrygujące materiały na bazie skutterudytu; różne zachowania od nadprzewodnictwa do korelacji f- i d-elektronowych"

16. 03. 2016

 

Zapraszamy serdecznie na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się 16 marca (środa) 2016 o godz. 9:00 w sali A-1-13 budynku WFAIS UJ (Kraków, ul. prof. S. Łojasiewicza 11).


Stany kwantowe skorelowanych elektronów odgrywają kluczową rolę w zagadnieniach związanych ze współczesna fizyką ciała stałego. Zaproponowany przez Landaua opis temperaturowych zależności wielkości termodynamicznych dla kwantowych cieczy fermionowych nie jest opisem w coraz liczniejszych przypadkach dobrym. W wyniku silnych korelacji e-e zachowania np. podatności magnetycznej czy elektronowego ciepła w zakresie bardzo niskich temperatur są rozbieżne, a fermionowe ciecze kwantowe, które wykazują takie zachowania, nazywamy nielandauowskimi cieczami ciężko fermionowymi (non-Fermi liquid). Klasycznym przykładem korelacji są takie zjawiska jak: stan izolatora Motta-Hubbarda, izolator Kondo, ciecze ciężko-fermionowe, niekonwencjonalne nadprzewodnictwo i zachowania krytyczne w kwantowym punkcie krytycznym. W wyniku silnych korelacji kluczowym zjawiskiem jest zrozumienie efektu lokalizacji, tym samym dychotomii w opisie kwantowych stanów elektronu w fizyce ciała stałego. W referacie przedstawię nasze prace w zakresie ostatnich badań niskotemperaturowych własności cieczy fermionowych, omówię też nowe materiały termoelektryczne (pochodne skutterudytu), w których obserwujemy zjawiska krytyczne i nadprzewodnictwo. Pasjonuje nas efekt nieporządku, który w układach La3M4Sn13 (M=metal przejściowy) generuje dodatkowo niehomogeniczną, wysokotemperaturową fazę nadprzewodzącą. Zjawisko wydaje się być charakterystyczne dla nadprzewodników wysokotemperaturowych i nadprzewodzących ciężkich fermionów.

dr hab. Paweł Starowicz
Zakład Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki UJ
"Kątowo-rozdzielcza spektroskopia fotoemisyjna (ARPES) w badaniach układów silnie skorelowanych"

9. 03. 2016

 

Zapraszamy serdecznie na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się 9 marca (środa) 2016 o godz. 9:00 w sali A-1-13 budynku WFAIS UJ (Kraków, ul. prof. S. Łojasiewicza 11).


W referacie przedstawię przegląd możliwości metody ARPES na przykładach badań materiałów z silnymi korelacjami. Wśród omawianych układów znajdą się materiały z falami gęstości ładunku, nadprzewodniki, związki z efektem Kondo oraz metale kwazi-jednowymiarowe. Opisane zostanie mapowanie struktury pasmowej i powierzchni Fermiego oraz znaczenie otrzymanej topografii pasm w wyjaśnieniu własności takich materiałów jak LuNi2B2C, ZrTe3 czy też Fe1+xTe1-ySy. Przy pomocy metody ARPES można również wyznaczać przerwy energetyczne a także efekty oddziaływania elektronów zapisane w funkcji spektralnej związanej z usunięciem jednego elektronu z układu. Omówienie tego tematu będzie ilustrowane przykładami dla LuNi2B2C, TaSe2, międzymetalicznych związków ceru i drutów atomowych.

prof. dr hab. Maria Bałanda
IFJ PAN w Krakowie
"Efekt magnetokaloryczny w molekularnych magnetykach i klastrach"

2. 03. 2016

 

Zapraszamy serdecznie na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się 2 marca (środa) 2016 o godz. 9:00 w sali A-1-13 budynku WFAIS UJ (Kraków, ul. prof. S. Łojasiewicza 11).


Zainteresowanie magnetycznymi materiałami molekularnymi związane jest z występującymi tu cechami funkcjonalności, a więc powolnej relaksacji w anizotropowych klastrach oraz zależności właściwości magnetycznych od światła, ciśnienia, czy modyfikacji chemicznych. Ważną charakterystyką układu jest także wywołana zmianą pola zmiana entropii ΔS, która jest miarą efektu magnetokalorycznego (MCE). MCE w układach uporządkowanych w pobliżu temperatury Tc dostarcza informacji na temat zachowania krytycznego i natury oddziaływań, natomiast badania MCE w wysokospinowych klastrach molekularnych, mogą prowadzić do uzyskiwania temperatur subkelvinowych. W referacie przedstawię wyniki otrzymane dla rodziny gąbek magnetycznych Mn2-Nb(CN)8, potwierdzające liniową zależność ΔSmax(Tc) vs Tc-2/3. Następnie omówię MCE klastrów Mn12 wprowadzonych do kanałów mezoporowatej krzemionki. Z powodu występującej poniżej temperatury blokowania histerezy namagnesowania oraz pozostałości magnetycznej, pomiary ΔS były prowadzone dla malejących wartości pola.