mgr inż. Ireneusz Bugański
Katedra Fizyki Fazy Skondensowanej, WFiIS AGH
"Wpływ nieporządku na obraz dyfrakcyjny struktur aperiodycznych"

16. 12. 2015

 

Zapraszamy serdecznie na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się 16 grudnia (środa) 2015 o godz. 9:00 w sali 224 (pawilon C 1) Katedry Fizyki Ciała Stałego, Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH.


Odkrycie struktur kwazikrystalicznych o dalekozasięgowym uporządkowaniu, pozbawionych symetrii translacyjnej, stanowiło przełom w dziedzinie krystalografii. Nowa krystalografia stanęła przed nietrywialnym zadaniem matematycznego opisu struktury krystalicznej układów aperiodycznych. Powszechnie stosowane modele wielowymiarowy czy klastrowy stanowiły kamień milowy w dziedzinie rozwiązywania struktury kwazikrystalicznej przy użyciu dyfrakcji rentgenowskiej. Uwzględnienie nieporządku jest jednakowoż w tych modelach problematyczne. Wpływ przeskoków fazonowych, charakterystycznych dla kwazikryształów, na natężenia pików dyfrakcyjnych opiera się na uogólnieniu czynnika Debye'a-Wallera znanego dla fononów. O ile piki dyfrakcyjne o relatywnie wysokim natężeniu są dobrze opisywane przez tą poprawkę, o tyle piki o natężeniu 10-3, 10-4 względem piku zerowego są niedoszacowane. Uwzględnianie ich tym samym w procesie udokładniania struktury bieżącymi modelami jest bezcelowe. Opis nieporządku, zarówno fazonowego jak i fononowego, w modelu średniej komórki elementarnej pozwala na dokładne obliczenie czynnika struktury nawet dla słabych pików. Umożliwi to poszerzenie zakresu pików, dla których struktura jest rozwiązywana. Wyniki prezentowane są dla tilingu Penrose'a i jednowymiarowego ciągu Fibonacci'ego.

prof. dr hab. Rafał Abdank-Kozubski
Zakład Fizyki Ciała Stałego, Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego UJ
"Zjawiska porządkowania atomowego w nanostrukturach FePt: symulacje Monte Carlo"

9. 12. 2015

 

Zapraszamy serdecznie na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się 9 grudnia (środa) 2015 o godz. 9:00 w sali 224 (pawilon C 1) Katedry Fizyki Ciała Stałego, Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH.


Szeroko badane w ostatnich latach zjawisko selektywnej destabilizacji wariantów nadstruktury L10 na powierzchni FePt symulowano metodą Monte Carlo w nanowarstwach, nanodrutach i nanocząstkach tego układu. Nowe metody szczegółowej analizy generowanych przez symulacje konfiguracji atomowych umożliwiły badanie najwcześniejszych stadiów zjawisk zachodzących zarówno w układach początkowo uporządkowanych, jak i całkowicie nieuporządkowanych. Wykazano, iż ze względu na wzajemną konkurencję efektów generowanych przez powierzchnie o różnej orientacji, nanocząstki FePt są szczególnie odporne na zjawisko selektywnej destabilizacji wariantów nadstruktury L10. Wynik ma duże znaczenie dla technologii pamięci magnetycznych o wysokiej gęstości zapisu.

prof. dr hab. inż. Janusz Toboła
Katedra Fizyki Ciała Stałego WFiIS AGH
"Od złożoności struktury elektronowej do efektywności zjawisk termoelektrycznych"


2. 12. 2015

 

Zapraszamy serdecznie na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się 2 grudnia (środa) 2015 o godz. 9:00 w sali 224 (pawilon C 1) Katedry Fizyki Ciała Stałego, Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH.


W klasycznie znanych przemianach form energii w ciałach stałych (np. efekt termoelektryczny czy magnetokaloryczny) makroskopowe wielkości fizyczne takie jak przewodnictwo elektryczne czy ciepło właściwe są odbiciem osobliwych zachowań kwantowych elektronów i jonów na poziomie atomowym. Mimo niekwestionowanego postępu w rozumieniu mechanizmów odpowiedzialnych za transport ładunku i ciepła w kryształach, wiele obserwowanych zachowań może nadal zdumiewać. Pojawiające się coraz szersze możliwości zastosowań materiałów termoelektrycznych, zmobilizowało w ostatnich latach wiele grup badawczych do poszukiwania sposobów istotnej poprawy efektywności tej formy konwersji energii. Podczas seminarium zostaną przedstawione wyniki badań teoretycznych transportu ładunku i ciepła w układach, w których zarówno nieporządek chemiczny, jak też złożoność topologii powierzchni Fermiego odgrywają wiodącą rolę w kształtowaniu ich temperaturowych charakterystyk transportowych. W oparciu o obliczenia z pierwszych zasad oraz równanie transportu Boltzmanna w układach realnych pokazany będzie m.in. wpływ wybranych osobliwości struktury elektronowej (m.in. degeneracja/konwergencja pasm elektronowych, "formy budyniowe" czy współliniowość pasm, nietrywialna rola oddziaływania spin-orbita) na efektywność konwersji termoelektrycznej.