prof.dr hab. Andrzej Maziewski, Zakład Fizyki Magnetyków, Wydziału Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku - "Uporządkowanie magnetyczne i procesy magnesowania: od warstw pojedynczych do wielowarstw."
18.VI.2014

 

Zostaną zaprezentowane wyniki doświadczalnych i teoretycznych badań magnetycznego uporządkowania i procesów magnesowania w warstwach i wielowarstwach. Rozkłady magnetyzacji w nanostrukturach można zmieniać w procesie ich wytwarzania zmieniając: grubość warstw ferromagnetycznych oraz ich ilość, rozmiary poprzeczne, grubość i skład otaczających warstw nieferromagnetycznych. Wielokrotne zmiany orientacji magnetyzacji od płaszczyzny ultracienkiej warstwy do kierunku prostopadłego i odwrotnie (od kierunku prostopadłego do płaszczyzny) można indukować poprzez bombardowanie nanostruktury jonami lub poprzez naświetlanie impulsami światła. Przejścia pomiędzy dwuwymiarowymi i trójwymiarowymi rozkładami magnetyzacji będą omówione.

prof.dr hab. Maria Balanda, Instytut Fizyki Jadrowej PAN w Krakowie - "Efekt magnetokaloryczny w magnetykach molekularnych"


11.VI.2014

 

W wyniku prac dotyczących magnetycznych materiałów molekularnych otrzymano całą gamę związków o różnej strukturze i własnościach. Są to sieci trzywymiarowe, układy warstwowe, łańcuchy i klastry molekularne. Oprócz zjawiska powolnej relaksacji występującego w nanomagnesach molekularnych oraz zależności właściwości magnetycznych od światła, ciśnienia, czy modyfikacji chemicznych, materiały te posiadają ciekawe właściwości magnetokaloryczne. W referacie przedstawię wyniki pomiarów efektu magnetokalorycznego MCE w pobliżu temperatury uporządkowania magnetycznego T c dla związków Mn 2 -L- [Nb(CN) 8 ], (L - ligand organiczny). Omówię zależność MCE od pola magnetycznego w powiązaniu z zachowaniem krytycznym. Zaprezentuję następnie tematykę MCE w wysokospinowych klastrach molekularnych, które mogą znaleźć zastosowanie przy uzyskiwaniu temperatur subkelvinowych w procesie rozmagnesowania adiabatycznego.

Prof. Daniel Duprez, Université de Poitiers, France - "The Role of Surface Mobility of Active Species in Heterogeneous Catalysis. A Study by Isotopic Exchange."


4.VI.2014

 

Zespół Katalizy i Fizykochemii Ciała Stałego zaprasza na seminarium im. Smoluchowskiego pod tytułem "The Role of Surface Mobility of Active Species in Heterogeneous Catalysis. A Study by Isotopic Exchange". Wykład wygłosi Profesor Daniel Duprez, Université de Poitiers, France.

prof.dr hab. Marek Faryna, Instytut Metalurgii i Inzynierii Materialowej PAN w Krakowie - "Quo vadis EBSD ?"
4.VI.2014

 

W prezentacji zostaną przedstawione kierunki rozwoju techniki dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych EBSD w SEM.
Omówione zostaną następujące zagadnienia:

  1. Poprawa przestrzennej i kątowej zdolności rozdzielczej
  2. t-FSD - transmisyjna dyfrakcja elektronów rozproszonych do przodu (transmission forward scatter electron diffraction)
  3. Badania in-situ.
Powyższa tematyka zostanie zilustrowania licznymi przykładami.