dr Jan S. Wróbel
Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
"Modelowanie ab-initio stabilności i właściwości stopów wieloskładnikowych"
27. 04. 2016

 

Zapraszamy serdecznie na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się 27 kwietnia (środa) 2016 o godz. 9:00 w sali A-1-13 budynku WFAIS UJ (Kraków, ul. prof. S. Łojasiewicza 11).


Wieloskładnikowe stopy metali są kluczowymi materiałami konstrukcyjnymi w wielu dziedzinach przemysłu opartych na zaawansowanej technologii. Część stopów tworzy idealne jedno-fazowe roztwory stałe. Jednak w większości przypadków mikrostruktura badanych stopów jest niejednorodna z nierównomiernym rozkładem atomów. Niejednorodność oraz uporządkowanie chemiczne może być badane przy użyciu metody Cluster Expansion, w której oddziaływania pomiędzy poszczególnymi atomami są wyznaczane na podstawie serii obliczeń ab-initio, połączonej z symulacjami Monte Carlo. Zastosowanie powyższej metody zostanie zaprezentowane na trzech przykładach: magnetyczne stopy Fe-Cr-Ni, stopy W-Re-vac, gdzie trzecim składnikiem stopowym są wakanse oraz 5-składnikowe stopy o wysokiej entropii w układzie W-Ta-V-Mo-Nb.

dr Małgorzata Jasiurkowska-Delaporte
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie
"Badanie wpływu ograniczenia przestrzennego na dynamikę układów molekularnych / Monitorowanie procesu uwalniania leków z nanowłókien polimerowych za pomocą spektroskopii dielektrycznej"


20. 04. 2016

 

Zapraszamy serdecznie na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się 20 kwietnia (środa) 2016 o godz. 9:00 w sali A-1-13 budynku WFAIS UJ (Kraków, ul. prof. S. Łojasiewicza 11).


Własności dynamiczne molekuł zamkniętych w porach o wielkościach nanometrycznych ulegają zmianie z powodu ich oddziaływań z powierzchnią ścian oraz efektu ograniczenia przestrzennego. Zrozumienie roli ograniczenia przestrzennego jako czynnika modyfikującego własności fizyczne miękkiej materii jest ważne z punktu widzenia rozwoju nanotechnologii. Podczas referatu przedstawię badania dynamiki molekularnej dla dwóch pochodnych poli(tlenek etylenu) w nanoporach krzemionkowych, wykonane za pomocą spektroskopii dielektrycznej oraz spektroskopii w podczerwieni. Wyniki zostaną omówione w kontekście toczącej się obecnie w literaturze światowej dyskusji nad naturą przejścia szklistego w przestrzeniach ograniczony. Natomiast druga część prezentacji będzie poświęcona wykorzystaniu spektroskopii dielektrycznej do monitorowania kinetyki procesu uwalniania antybiotyków z elektroprzędzonych włókien polimerowych.

dr Anna Majcher
Zakład Inżynierii Nowych Materiałów (Instytut Fizyki UJ)
"Magnetyczne klastry {Fe9-xCox[W(CN)8]6} (x = 0 - 9) - od przejść spinowych do powolnych relaksacji magnetycznych"

13. 04. 2016

 

Zapraszamy serdecznie na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się 13 kwietnia (środa) 2016 o godz. 9:00 w sali A-1-13 budynku WFAIS UJ (Kraków, ul. prof. S. Łojasiewicza 11).


Omówione zostaną własności magnetyczne molekularnego piętnastocentrowego klastra magnetycznego opartego na oktacyjanku wolframu oraz jonach żelaza i kobaltu o regulowalnej stechiometrii - związek tem może być otrzymany w dowolnym stosunku ilości jonów kobaltu do jonów żelaza. Zmiany stechiometrii mają diametralny wpływ na własności magnetyczne tego związku - klastry o wysokiej koncentracji żelaza wykazują przejście spinowe w wysokich temperaturach, natomiast klastry o wysokim stężeniu kobaltu wykazują w niskich temperaturach powolne relaksacje magnetyzacji. Przebadana została cała seria związków, a własności zmieniają się stopniowo wraz ze zmianą x. To czyni z omawianego układu tzw. roztwór stały (solid solution).

prof. dr hab. Henryk Figiel
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
"Nanocząstki magnetyczne w zastosowaniach medycznych"

6. 04. 2016

 

Zapraszamy serdecznie na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się 6 kwietnia (środa) 2016 o godz. 9:00 w sali A-1-13 budynku WFAIS UJ (Kraków, ul. prof. S. Łojasiewicza 11).


Nanocząstki magnetyczne znajdują coraz szersze zastosowanie w medycynie. W referacie omówione zostaną zagadnienia związane z ich wytwarzaniem, ich charakterystyka magnetyczna, zachowanie superparamagnetyczne i klasteryzacja. Omówione będą aspekty fizyczne zagadnień związanych z ich zastosowaniem w obrazowaniu magnetyczno-rezonansowym, hipertermii, celowanym dostarczaniu DNA, grup funkcjonalnych i leków oraz zastosowanie do segregacji komórek.