dr Maciej Fidrysiak
Instytut Fizyki UJ
"Nadprzewodnictwo trypletowe indukowane lokalnymi korelacjami elektronowymi: Przypadek UGe2 i skręconej dwuwarstwy grafenowej"

30. 05. 2018

 

Zapraszamy na środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego które odbędzie się w dniu 30.05.2018 o godz. 9:00 w sali A-1-13 w budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. Prof. S. Łojasiewicza 11.


Trypletowe nadprzewodnictwo w układach silnie skorelowanych elektronów obserwuje się stosunkowo rzadko. Unikalnym przykładem jest rodzina związków uranowych, reprezentowana przez UGe2, w którym nadprzewodnictwo współistnieje z uporządkowaniem ferromagnetycznym o dużych momentach ~ 1 μB/U [1]. W pierwszej części referatu przedstawię propozycję mechanizmu parowania w UGe2, bazującą na regule Hund'a i lokalnych oddziaływaniach coulombowskich [2]. Pokażę, że, w ramach minimalnego modelu dwuorbitalowego, można wyjaśnić porządek trypletowych faz nadprzewodzących oraz szereg przejść metamagnetycznych obserwowanych w tym związku. W drugiej części skoncentruję się na nadprzewodnictwie w skręconych dwuwarstwach grafenowych, odkrytym w tym roku [3]. Nasza analiza, oparta o efektywny model superkomórki moiré, wskazuje na możliwość topologicznego nadprzewodnictwa trypletowego typu d + id [4]. W ramach efektywnego modelu dwuorbitalowego z przybliżoną symetrią SU(4) uzyskujemy dwie kopuły nadprzewodzące rozmieszczone niesymetrycznie po dwóch stronach fazy izolatora Motta, w zgodzie z eksperymentem. Przedyskutuję również strukturę topologicznie chronionych stanów brzegowych dla układu w ograniczonej geometrii. W przypadku obu materiałów wyniki zostały uzyskane w ramach statystycznie uzgodnionej metody Gutzwillera.

Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki (DEC-2012/04/A/ST3/00342).

[1] S. S. Saxena et al., Nature 406, 587 (2000).
[2] E. Kądzielawa-Major, M. Fidrysiak, P. Kubiczek, J. Spałek, arXiv:1712.08028.
[3] Y. Cao et al., Nature 556, 43 (2018).
[4] M. Fidrysiak, M. Zegrodnik, J. Spałek, arXiv:1805.01179.

mgr Paweł Dąbczyński
Instytut Fizyki UJ
"Przewodnictwo polimerowych układów warstwowych modyfikowanych solami metali grupy d"
23. 05. 2018

 

Zapraszamy na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego które odbędzie się w dniu 23.05.2018 o godz. 9:00 w sali A-1-13 w budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. Prof. S. Łojasiewicza 11.


Przewodnictwo w układach polimerów sprzężonych ma istoty wpływ na działanie opartych o nie urządzeń takich jak układy fotowoltaiczne, diody świecące czy organiczne tranzystory polowe (OFET). Szczególnym przypadkiem jest OFET gdzie dodatkowo interakcja pomiędzy polimerem półprzewodnikowym a warstwą polimeru izolującego bramkę tranzystora może wpływać na wartość przewodnictwa. W badanych układach warstwowych zawierających regioregularny poli(3-heksyltiofen)(R-P3HT) i poli(4-winylpirydynę)(P4VP), P4VP został poddany chemicznej modyfikacji przy użyciu halogenkowych soli cynku oraz kobaltu. Analiza właściwości przewodnictwa w badanych układach, pokazuje, że taka modyfikacja izolującego polimeru może znacząco zwiększyć przewodnictwo R-P3HT.

prof. dr hab. inż. Piotr Kaszyński
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi
"Magnetyczne właściwości ciekłokrystalicznych π- zdelokalizowanych rodników"

16. 05. 2018

 

Zapraszamy na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego które odbędzie się w dniu 16.05.2018 o godz. 9:00 w sali A-1-13 w budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. Prof. S. Łojasiewicza 11.


Werdazyl (I) and benzo[ e ][1,2,4]triazynyl (II) należą do grupy wyjątkowo stabilnych rodników odkrytych w latach 60-tych ubiegłego wieku. Obecność niesparowanego elektronu, wąskie okno elektrochemiczne oraz szeroka absorpcja w paśmie widzialnym powodują, że rodniki te są atrakcyjnymi elementami strukturalnymi nowoczesnych materiałów projektowanych do pozyskiwania i magazynowania energii, przetwarzania informacji oraz spintroniki. Postępy w chemii tych dwóch układów heterocyklicznych dokonane w ostatnich latach otworzyły drogę do wielu tego rodzaju materiałów, w tym układów supramolekularnych oraz ciekłokrystalicznych. Tak więc, w ciągu ostatnich lat zademonstrowaliśmy iż odpowiednio podstawione pochodne rodników I i II tworzą fazy ciekłokrystaliczne, w tym nowe fazy dyskotyczne i tetragonalne oraz wykazują ciekawe właściwości magnetyczne oraz fotowoltaiczne. Dotychczasowe wyniki pokazują, że w przeciwieństwie do pochodnych werdazylu, pochodne benzo[ e ][1,2,4]triazynylu (II) wykazują stosunkowo silne międzycząsteczkowe oddziaływania magnetyczne, które istotnie zależą od struktury podstawników.

Werdazyl

dr hab. inż. Adam Kruk, prof. AGH
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH oraz Międzynarodowe Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej (IC-EM AGH)
"Zaawansowane metody i techniki mikroskopowe w badaniach materiałów"9. 05. 2018

 

Zapraszamy na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego które odbędzie się w dniu 9.05.2018 o godz. 9:00 w sali A-1-13 w budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. Prof. S. Łojasiewicza 11.


Celem referatu zatytułowanego "Zaawansowane metody i techniki mikroskopowe w badaniach materiałów" jest zapoznanie słuchaczy z działalnością Międzynarodowego Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej AGH (IC-EM AGH) jak również przedstawienie wybranych wyników badań mikrostrukturalnych materiałów konstrukcyjnych uzyskanych przy zastosowaniu nowoczesnych metod i technik mikroskopowych. Prowadzone w Centrum Mikroskopii badania są głównie nakierowane na zastosowanie już istniejących i rozwijanie nowych metod i technik mikroskopii i tomografii elektronowej w badaniach mikrostrukturalnych, głównie w ilościowej ocenie mikro- i nanostruktury innowacyjnych materiałów konstrukcyjnych. W Centrum rozwijane są metody identyfikacji faz w nanoskali z wykorzystaniem obrazowania w trybie skaningowo-transmisyjnym (STEM) z korektą aberracji sferycznej soczewek kondensorowych, map składu chemicznego STEM-EDS z wysoką rozdzielczością przestrzenną (również w skali atomowej), precesji dyfrakcji elektronów (PED) oraz tomografii elektronowej STEM-EDS oraz tomografii FIB-SEM. Prowadzone są badania nanofaz i przemian fazowych in situ w nanomateriałach. Znaczącym osiągnięciem Zespołu w tym zakresie jest opracowanie kompleksowej ilościowej charakterystyki mikro- i nanostruktury nowoczesnych materiałów, w mikro- meso i nanoskali, zwłaszcza: materiałów dla konwencjonalnych elektrowni pracujących w warunkach ultra-nadkrytycznych (USC), materiałów dla turbin lotniczych i stacjonarnych turbin gazowych oraz dla elektrowni pracujących w warunkach A-USC, powłok poprawiających odporność stopów tytanu na utlenianie (powłok z faz międzymetalicznych), wysokotemperaturowych stali typu ODS i stopów wolframu dla reaktorów syntezy jądrowej, złożonych faz międzymetalicznych o gigantycznej komórce elementarnej (typu CMA), nanomateriałów. W IC-EM prowadzone są badania z wykorzystaniem metod mikroskopowych w analizie 3D odpowiedzi komórkowych na rusztowania z nanowłókien polimerowych do regeneracji tkanki kostnej jak również w badaniach komórek linii MG-63 inkubowanych na powierzchni materiałów ceramicznych.