prof. dr hab. Ryszard Zach
Instytut Fizyki Politechniki Krakowskiej
"Własności strukturalne, magnetyczne i magnetokaloryczne w powiązaniu ze strukturą elektronowa dla układu roztworów stałych na bazie MnFe0.35Co0.65P z podstawieniami Cr, Co, Ni, P oraz Si"


25. 05. 2016

 

Zapraszamy serdecznie na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się 25 maja (środa) 2016 o godz. 9:00 w sali A-1-13 budynku WFAIS UJ (Kraków, ul. prof. S. Łojasiewicza 11).


W prezentacji zostaną omówione układy roztworów stałych na bazie MnFe0.35Co0.65P z podstawieniami w podsieci metalicznej 3d (Cr, Ni, Co) oraz podsieci niemetalicznej (P, Si). W szczególności zostaną tu przedstawione wyniki temperaturowych badań parametrów sieci krystalicznej (XRD), pomiary namagnesowania oraz zmian entropii magnetycznej. W dalszej kolejności omówione zostaną wyniki pomiarów otrzymanych metodą spektroskopii mössbauerowskiej. Dla wybranych składów zaprezentowane zostaną również rezultaty obliczeń struktury elektronowej otrzymanych metodą KKR-CPA. W końcowej części referatu zostanie przedstawione porównanie obliczeń teoretycznych momentów magnetycznych i pól nadsubtelnych z wynikami eksperymentalnymi (dyfrakcja neutronów, spektroskopia mössbauerowska).

prof. Antonio Bianconi
Rome International Center for Materials Science Superstripes
"Multi-condenstates superconductivity near Lifshitz transitions in H3S: The road map for room temperature superconductivity"

18. 05. 2016

 

Zapraszamy serdecznie na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się 18 maja (środa) 2016 o godz. 9:00 w sali A-1-13 budynku WFAIS UJ (Kraków, ul. prof. S. Łojasiewicza 11).


Pressurized sulfur hydride shows the highest superconducting critical temperature Tc=203 K at 160 GPa [1]. While the predictions of Tc are based on standard BCS approximations and on the Midgal approximation, we show that they fail for pairing of low velocity electrons near the van-Hove-singularities and holes at the Gamma point. The holes condensate in the BEC-BCS crossover regime and play in H3S a similar role as the states at anti-nodal points in cuprates [2], the Fe(3dzx) band in iron based superconductors, and the upper subband in oxide-oxide 2D electron gas [3].

[1] A. Bianconi, T. Jarlborg, EPL (Europhysics Letters) 112, 37001 (2015).
[2] A. Bianconi, et al. Physica C: Superconductivity 296, 269-280 (1998).
[3] A. Bianconi, et al. Journal of Physics: Conference Series 529, 012007 (2014).

prof. dr hab. inż. Joachim Kusz
Uniwersytet Śląski w Katowicach
"Strukturalne badania przejść spinowych w związkach kompleksowych Fe(II)"


11. 05. 2016

 

Zapraszamy serdecznie na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się 11 maja (środa) 2016 o godz. 9:00 w sali A-1-13 budynku WFAIS UJ (Kraków, ul. prof. S. Łojasiewicza 11).


Przejścia spinowe w związkach kompleksowych mogą być wywołane m.in. zmianą temperatury, ciśnienia lub wiązką światła i są nierozłącznie związane z drastyczną zmianą długości wiązań metal-ligand a nawet prowadzą do zmiany struktury krystalicznej. Dlatego też badaczy tego zjawiska od początku nurtował problem czy to przejście strukturalne prowadzi do przejścia spinowego albo przejście spinowe wymusza przejście strukturalne. Na seminarium pokazane zostaną przykłady potwierdzające zarówno jedną jak i drugą hipotezę.