prof. dr hab. inż. Marek Przybylski
Katedra Fizyki Ciała Stałego, WFiIS, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii, AGH
"Gęstość stanów na poziomie Fermiego a anizotropia magnetyczna"

4. 12. 2013

 

W referacie omówię w jaki sposób gęstość stanów na poziomie Fermiego determinuje takie własności jak anizotropia magnetyczna. Pokażę jak można zmieniać gęstość stanów, aby uzyskać zadana zmianę anizotropii. Jednym z omawianych przykładów będą efekty wynikające z ograniczenia ruchu elektronów w cienkich warstwach. W szczególności pokażę, jak efekty te można kontrolować za pomocą pola elektrycznego.

Prof. dr hab. inż. Janusz Toboła
Katedra Fizyki Materii Skondensowanej Wydział Fizyki I Informatyki Stosowanej AGH
"Konwergencja pasm elektronowych a konwersja termoelektryczna"
11. 12. 2013

 

W ostatnich latach intensywnie poszukuje się nowych materiałów, które umożliwiałyby wydajniejszą konwersję termoelektryczną (TE) z wykorzystaniem klasycznych efektów Seebecka (generacja prądu) i Peltiera (chłodzenie). Znajomość kwantowych mechanizmów transportu ładunku i ciepła na poziomie atomowym w złożonych układach nieuporządkowanych staje się istotnym czynnikiem, który pozwala korzystnie modyfikować jakość konwersji TE. Obliczenia struktury elektronowej oraz własności transportowych odgrywają kluczową rolę w prognozowaniu optimum takich własności m.in. poprzez specyficzną 'inżynierię' zachowań elektronów poprzez domieszkowanie czy podstawianie. Jedna z koncepcji skutecznej poprawy jakości zjawisk TE jest tzw. konwergencja pasm elektronowych w pobliżu energii Fermiego. W referacie przedstawione zostaną wyniki obliczeń wielkości transportowych (podejście Boltzmanna), takich jak przewodność elektryczna, termosiła, przewodność termiczna w zależności od temperatury i koncentracji nośników w wybranych w stopach wieloatomowych.

Dr. Mikhail Yu. Sinev
N.N. Semenov Institute of Chemical Physics, R.A.S., Moscow, RUSSIA
"Free radicals in catalytic oxidative transformations of light alkanes: experimental and modelling"

12. 12. 2013

 

Dr. Mikhail Yu. Sinev (N.N. Semenov Institute of Chemical Physics, R.A.S., Moscow, RUSSIA)
wygłosi referat pt.:
"Free radicals in catalytic oxidative transformations of light alkanes: experimental and modelling"

Prof. dr hab. Jacek Szade
Zakład Fizyki Ciała Stałego Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego Uniwersytet Śląski
"Struktura elektronowa epitaksjalnych warstw tytanianu strontu domieszkowanego żelazem"
18. 12. 2013

 

Efekt domieszkowania żelazem SrTiO3 został zbadany przy użyciu kilku technik pomiarowych. Określono wpływ Fe na efekt przełączania rezystywnego w epitaksjalnych warstwach. Absorpcja promieniowania rentgenowskiego oraz spektroskopia fotoelektronów pozwoliły na określenie stanu wartościowości domieszki oraz jej udziału w strukturze elektronowej, zwłaszcza w zakresie przerwy energetycznej. Wyniki wskazują na niejednorodny rozkład domieszki oraz jej relację z defektami strukturalnymi.