prof. dr hab. Stanisław Urban
Instytut Fizyki UJ
"Badanie własności nematyków istotnych z punktu widzenia ich zastosowań"


8. 06. 2016

 

Zapraszamy serdecznie na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się 8 czerwca (środa) 2016 o godz. 9:00 w sali A-1-13 budynku WFAIS UJ (Kraków, ul. prof. S. Łojasiewicza 11).


Nematyki są najprostszą fazą ciekłokrystaliczną - mają tylko jedną wyróżnioną oś optyczną. Wszystkie własności fizyczne nematyków (jak: dwójłomność optyczna, anizotropia dielektryczna, anizotropia lepkości, współczynniki sprężystości) są zależne od stopnia uporządkowania pręto-podobnych molekuł względem wyróżnionego kierunku (direktora). Kierunek ten można ustanowić przez zewnętrzne pole elektryczne lub magnetyczne, a także przez oddziaływanie molekuł z podłożem (ściankami komórki displeja, tzw. efekt kotwiczenia). Łatwość wpływania pól zewnętrznych, a szczególnie pola elektrycznego, na własności optyczne cienkiej warstwy nematyka leży u podstaw ich zastosowań praktycznych w różnego typu wyświetlaczach (displejach) i innych urządzeniach fotonicznych. W referacie będą przedstawione typowe parametry fizyczne nematyków, które decydują o czasie reakcji displeja na zmianę sterującego pola elektrycznego. Bardziej szczegółowo przedstawię wyniki badań parametrów dielektrycznych czystych związków CK oraz mieszanin użytkowych, które prowadzę w kooperacji z Instytutem Chemii Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

dr hab. Marta Marszałek
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie
"Magnetyzm antykropek w układach FePd i CoPd"
1. 06. 2016

 

Zapraszamy serdecznie na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się 1 czerwca (środa) 2016 o godz. 9:00 w sali A-1-13 budynku WFAIS UJ (Kraków, ul. prof. S. Łojasiewicza 11).


Wśród wielu technik nanostrukturyzacji ciągłych warstw magnetycznych dość prostymi są techniki depozycji materiału magnetycznego na nanoporowatych podłożach oraz wykorzystanie efektu samoorganizacji polistyrenowych nanosfer. W pierwszym przypadku można otrzymać magnetyczne warstwy z periodycznym ułożeniem dziur (antykropek), podczas gdy w drugim przypadku można obserwować zarówno matryce kropek jak i antykropek. Własności magnetyczne takich układów znacznie różnią się od własności magnetycznych ciągłych warstw ze względu na konkurencyjne mechanizmy anizotropii magnetycznej. Niemagnetyczne dziury mogą stanowić centra kotwiczenia domen magnetycznych sterując propagacją ścian domenowych i wpływają na mechanizmy przemagnesowania, koercję i anizotropię magnetyczną.

Omówione zostaną wyniki badań dla układów FePd i CoPd nanostrukturyzowanych wyżej wymienionymi technikami.