prof. dr hab. Marek Pajek
Instytut Fizyki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
"Egzotyczne zderzenia atomowe"


25. 11. 2015

 

Zapraszamy serdecznie na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się 25 listopada (środa) 2015 o godz. 9:00 w sali 224 (pawilon C 1) Katedry Fizyki Ciała Stałego, Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH.


Rozwój techniki akceleratorowej (synchrotrony i lasery rentgenowskie, jonowe pierścienie akumulacyjne z chłodzeniem elektronowym, źródła jonów wysokonaładowanych) stworzył nowe możliwości badania egzotycznych procesów atomowych z udziałem fotonów, elektronów i jonów, zarówno w aspekcie podstawowym jak i aplikacyjnym. W wykładzie omówione zostaną eksperymenty dotyczące absorpcji dwufotonowej (TPA) i rezonansowego rozpraszania (RRS) promieniowania X oraz niskokątowej fluorescencji rentgenowskiej (GEXRF), rekombinacji radiacyjnej (RR) jonów wysokonałdowanych z elektronami swobodnymi oraz oddziaływania jonów wysokonaładowanych z materią. Omawiane procesy mają duże znaczenie w badaniach własności materiałów, ze szczególnym uwzględnieniem ich powierzchni. W wykładzie omówione zostaną również możliwości wykorzystania akceleratora EBIS, wytwarzającego wiązki jonów w wysokich stanach ładunkowych, w badaniach egzotycznych procesów oddziaływania jonów z materią.

dr hab. Łukasz Gondek
Katedra Fizyki Ciała Stałego WFiIS AGH
"Wodorki związków RPdIn (R = La, Ce, Pr, Nd, Ho, Er) - aspekty strukturalne i magnetyzm"
4. 11. 2015

 

Zapraszamy serdecznie na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się 4 listopada (środa) 2015 o godz. 9:00 w sali 224 (pawilon C 1) Katedry Fizyki Ciała Stałego, Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH.


Od lat 90-tych ubiegłego wieku nie maleje zainteresowanie związkami RPdIn, a w szczególności układem CePdIn, który wykazuje właściwości ciężkofermionowe. Co nadzwyczaj interesujące, pomimo dużej wartości współczynnika Sommerfelda rzędu 700 mJ/mol*K2, raportowano występowanie uporządkowania antyferromagnetycznego poniżej 1.7 K.
W referacie, oprócz krótkiego przypomnienia najważniejszych wyników literaturowych dla związku CePdIn, omówione będą świeże wyniki dla CePdInD11. W szczególności będą to wyniki pomiarów magnetometrycznych, dyfrakcji rentgenowskiej i neutronów, nieelastycznego rozpraszania neutronów. Oprócz aspektów związanych z magnetyzmem poruszone zostaną fascynujące zagadnienia strukturalne wodorków/deuterków RPdIn. Na podstawie obliczeń DFT sugerowano, że w rodzinie wodorków RPdIn łamane będzie kryterium Switendicka, które określa najmniejszą odległość między atomami wodoru w strukturze na 2.1Å. Miało to być możliwe dzięki ekranowaniu oddziaływania kulombowskiego przez elektrony przewodnictwa, podobnie jak w przypadku wodorków RNiIn. W świetle uzyskanych wyników, podpartych analizą symetryczną, scenariusz taki został jednak wykluczony. Wykazano natomiast, że przewidywane przez analizę symetryczną ścieżki zmian strukturalnych oraz właściwości magnetycznych, zachodzących pod wpływem wodoru, znajdują potwierdzenie w danych eksperymentalnych.

dr hab. inż. Marcin Sikora
Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH
"Anizotropia magnetyczna domieszek powierzchniowych i objętościowych w izolatorach topologicznych"

4. 11. 2015

 

Zapraszamy serdecznie na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się 4 listopada (środa) 2015 o godz. 9:00 w sali 224 (pawilon C 1) Katedry Fizyki Ciała Stałego, Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH.


Izolatory Topologiczne (TI) to grupa materiałów o nietrywialnej topologii struktury elektronowej, w wyniku której materiał jest objętościowym izolatorem z metaliczną powierzchnią. Efekt ten jest obserwowany w trójwymiarowych 3D jednorodnych chemicznie monokryształach chalkogenków bizmutu, a wynika z inwersji pasm energetycznych stanów powierzchniowych wokół poziomu Fermiego. Najbardziej fascynującą cechą TI jest naturalna ochrona elektronów przypowierzchniowych przed rozpraszaniem na niemagnetycznych domieszkach. W referacie przedstawię wyniki badań eksperymentalnych nad wpływem nietrywialnej topologii struktury elektronowej na zachowanie magnetycznych domieszek na powierzchni i w objętości kanonicznych izolatorów topologicznych, np. zmiany kierunku łatwego magnesowania domieszek Co w funkcji ich koncentracji na powierzchni Bi2Se3.